EPICAH

Projekti nimi:
Effectiveness of Policy Instruments for Cross Border Advancement in Heritage - EPICAH

Rahastajad:
Interreg Europe

Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetavad projekti omaosaluse
kaasfinantseerimist 10 000 euro ulatuses.
Projekti kestvus
1. etapp: jaanuar 2017-detsember 2019
2. etapp jaanuar 2020-detsember 2021

Projektijuht:
Margit Säre; margitsare @ gmail.com

Kodulehekülg:
 https://www.interregeurope.eu/epicah/
Facebook

Taust:

Interreg Europe projektide üldine eesmärk on parandada piirkondliku arengu poliitikate ja programmide tõhusust, et saavutada ühtlustatud areng kogu Euroopa Liidus.
EPICAH projekt arendab koostööd ning kogemuste vahetamist 8 Euroopa piiriala vahel, mis on olulised kultuuri- ja loodusturismi sihtkohad.
Peamiseks tulemuseks on piirialade looduspärandi kaitsmisele ja kultuuripärandi toetamisele suunatud arendusmeetmete ja programmide (eelkõige, mis toetavad majanduskasvu ja tööhõivet) rakendamise tõhustamine.
Eesmärgid:
EPICAH eesmärgiks on edendada loodus- ja kultuuripärandi kaitset Euroopa piirialadel; vahetades kogemusi ja häid tavasid  9 partneri vahel ning parandades piirkondlike regionaalaregu programmide tõhusust (keskendutakse 8-le piiriülese koostöö programmile).
Eesti partnerid tegelevad Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi teemadega. Meie programmipiirkonda iseloomustab kõrge bioloogilise mitmekesisusega puhas ja looduslik keskkond ning rikas kultuuripärand, kuid tõhustada tuleb meetmeid kultuuri- ja loodusturismi arendamiseks, töökohtade loomiseks.

Tegevused:
Projekti esimene etapp (3 aastat) on suunatud poliitikaalase kogemuse vahetamisele, uuringutele, planeerimisele. Iga partnerpiirkond koostab tegevuskava koostööst õpitu integreerimiseks oma piirkondlikesse CBC programmidesse, et toetada piirialade loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning ka valdkondlikku turismi.
Teine etapp (2 aastat) on nö. järeletapp ja tegeleb seirega - kuidas tegevuskava oma territooriumil rakendatakse.

Projekti tegevused
- Loodus- ja kultuuripärandi kaitsmise ja arendamise poliitikate alaste uuringute ja analüüside läbiviimine; tegevuskavade väljatöötamine
- Rahvusvahelised seminarid ning õppereisid piirialadele (sh. Eestisse)
- Kohtumised ja tegevused koos kohalike sidusrühmadega (stakeholder groups) ning nende huvide väljaselgitamine

- Projektitulemuste avalikustamine ja levitamine. Peipsi Koostöö Keskus on vastutav ka projekti video eest, mis tutvustaba partnerregioonide loodus- ja kultuuripärandit ning valdkonda toetavaid programme.
- Tegevuskava tulemuste seire ja analüüs (2. etapp)

EPICAH projekti peamiseks tulemuseks on piirialade looduspärandi kaitsmisele ja kultuuripärandi toetamisele suunatud arendusmeetmete ja programmide rakendamise tõhustamine.


Projekti üritused ja väljaanded:

5-7 juuni 2019 
 Eestis viibib projekti meeskond kaheksast Euroopa riigist.
6 juunil toimub seminar Valgas, mille eesmärgiks on tutvustada Eesti-Läti programmi tulemusi, parimaid projektide praktikaid ning arutada uute valdkonda toetavate meetmete üle.

16. mai 2019 Valmis EPICAH projekti tutvustav video.


26-29 märts 2019
projekti partnerite kohutmine Pilsenis ja õppereis Saksa-Tsehhi piirialale

31 okt 2018-
Valga-Valka piiriülese koostöö seminar, loe raportit

25-27 sept. 2018-  projekti partnerite kohtumine Tokajis ja õppevisiit Ungari-Slovakki piirialale

5-6 juuni2018
- projekti partnerite kohtumine Kastorias, Kreekas ning õppevisiit Kreeka-Albaania-Makedoonia piiriregioonis

21.05.2018 - lühivideo  EPICAH projekti tegevustest Eestis

17-18 april 2018
- projekti partnerite kohtumine Zamoras, Hispaanias

02.01.2018 - Valmis raport Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi hoidmist ja arendamist puudutavatest meetmetest, projekitde parimatest praktikatest. 

17.11.2017 - EPICAH projekti esitlus ja fookusgrupp Pärnus, Lääne-Eesti turismikonverentsi osana

25-27 oktoober -
projekti partnerite kohtumine Empolis, Itaalias

August-september
 
EPICAH Online küsimustik Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi projektidest

15.09.2017 -
 
kohalike huvigruppide kohtumine Roostal

27.05.2017 - EPICAH projekti meeskond osales piiriülese Koiva-Gauja metsandusliku pärandkultuuri hooldus- ja hoiuala infopäeval ja talgutel.


15-17 mai 2017
- projekti kohtumine Satu Mares, Rumeenias

20.04.2017 - esimene kohalike huvigruppide kohtumine Tartus

20.02.2017 - Projekti avakohtumine Portos