Effectiveness of Policy Instruments for Cross Border Advancement in Heritage - EPICAH
Projekti nimi Effectiveness of Policy Instruments for Cross Border Advancement in Heritage - EPICAH

Rahastajad: Interreg Europe

Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetavad projekti omaosaluse
kaasfinantseerimist 10 000 euro ulatuses.Projekti kestvus
1. etapp: jaanuar 2017-detsember 2019
2. etapp jaanuar 2020-detsember 2021

Projektijuht: Margit Säre; margitsare @ gmail.com

Kodulehekülg: https://www.interregeurope.eu/epicah/
Facebook

Taust

Interreg Europe projektide üldine eesmärk on parandada piirkondliku arengu poliitikate ja programmide tõhusust, et saavutada ühtlustatud areng kogu Euroopa Liidus.
EPICAH projekt arendab koostööd ning kogemuste vahetamist 8 Euroopa piiriala vahel, mis on olulised kultuuri- ja loodusturismi sihtkohad.
Peamiseks tulemuseks on piirialade looduspärandi kaitsmisele ja kultuuripärandi toetamisele suunatud arendusmeetmete ja programmide (eelkõige, mis toetavad majanduskasvu ja tööhõivet) rakendamise tõhustamine.
Eesmärgid
EPICAH eesmärgiks on edendada loodus- ja kultuuripärandi kaitset Euroopa piirialadel; vahetades kogemusi ja häid tavasid partnerite 9 partneri vahel ning parandades piirkondlike regionaalaregu programmide tõhusust (keskendutakse 8-le piiriülese koostöö programmile).
Eesti partnerid tegelevad Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi teemadega. Meie programmipiirkonda iseloomustab kõrge bioloogilise mitmekesisusega puhas ja looduslik keskkond ning rikas kultuuripärand, kuid tõhustada tuleb meetmeid kultuuri- ja loodusturismi arendamiseks, töökohtade loomiseks.

Tegevused
Projetki esimene etapp (3 aastat) on suunatud poliitikaalase kogemuse vahetamisele, uuringutele, planeerimisele. Iga partnerpiirkond koostab tegevuskava koostööst õpitu integreerimiseks oma piirkondlikesse CBC programmidesse, et toetada piirialade loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning ka valdkondlikku turismi.
Teine etapp (2 aastat) on nö. järeletapp ja tegeleb seirega - kuidas tegevuskava oma territooriumil rakendatakse.

Projekti tegevused
- Loodus- ja kultuuripärandi kaitsmise ja arendamise poliitikate alaste uuringute ja analüüside läbiviimine; tegevuskavade väljatöötamine
- Rahvusvahelised seminarid ning õppereisid piirialadele (sh. Eestisse)
- Kohtumised ja tegevused koos kohalike sidusrühmadega (stakeholder groups) ning nende huvide väljaselgitamine

- Projektitulemuste avalikustamine ja levitamine. Peipsi Koostöö Keskus on vastutav ka projekti video eest, mis tutvustaba partnerregioonide loodus- ja kultuuripärandit ning valdkonda toetavaid programme.
- Tegevuskava tulemuste seire ja analüüs (2. etapp)

EPICAH projekti peamiseks tulemuseks on piirialade looduspärandi kaitsmisele ja kultuuripärandi toetamisele suunatud arendusmeetmete ja programmide rakendamise tõhustamine.


Projekti üritused ja väljaanded

31 okt 2018-
Valga-Valka piiriülese koostöö seminar, loe raportit

25-27 sept. 2018-  projekti partnerite kohtumine Tokajis ja õppevisiit Ungari-Slovakki piirialale

5-6 juuni2018
- projekti partnerite kohtumine Kastorias, Kreekas ning õppevisiit Kreeka-Albaania-Makedoonia piiriregioonis

21.05.2018 - lühivideo  EPICAH projekti tegevustest Eestis

17-18 april 2018
- projekti partnerite kohtumine Zamoras, Hispaanias

02.01.2018 - Valmis raport Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi hoidmist ja arendamist puudutavatest meetmetest, projekitde parimatest praktikatest. 

17.11.2017 - EPICAH projekti esitlus ja fookusgrupp Pärnus, Lääne-Eesti turismikonverentsi osana

25-27 oktoober -
projekti partnerite kohtumine Empolis, Itaalias

August-september
 
EPICAH Online küsimustik Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi projektidest

15.09.2017 -
 
kohalike huvigruppide kohtumine Roostal

27.05.2017 - EPICAH projekti meeskond osales piiriülese Koiva-Gauja metsandusliku pärandkultuuri hooldus- ja hoiuala infopäeval ja talgutel.


15-17 mai 2017
- projekti kohtumine Satu Mares, Rumeenias

20.04.2017 - esimene kohalike huvigruppide kohtumine Tartus

20.02.2017 - Projekti avakohtumine Portos