Peipsimaa keele- ja kultuurikogukondade koostöö ja võimestamine

16. märts 2023

Peipsi Koostöö Keskus algatas uue projekti Peipsimaa keele- ja kultuurikogukondade koostööst ja võimestamisest, mida rahastab Aktiivsete Kodanike Fond.

Peipsi Koostöö Keskus algatas uue projekti Peipsimaa keele- ja kultuurikogukondade koostööst ja võimestamisest, mida rahastab Aktiivsete Kodanike Fond.
Peipsimaa - olles aastasadu olnud eri võimude ristteel on väga omapärane nii kultuuriliselt kui keeleliselt. Meie projekti laiemaks eesmärgiks on toetada Peipsimaa eri kultuuri- ja keelekogukondade (Kodavere, Setomaa, vanausuliste külad, Iisaku) vahel võrgustamist, kogemuste vahetamist ja nende esindusühenduste võimestamist. Kaasame noori, et julgustada neid uurima ja hindama oma pärimuskultuuri ja õppima kohakeelt. Mõnedes piirkondades, nt. Setomaal, on kultuuritraditsioonid, murdekeele rääkimine saanud igapäevase elu osaks nii vanadel ja noortel; teistes piirkondades nt. vanausuliste külades või Kodavere murraku piirkonnas on kohaliku keelepruugi rääkijaid väga vähe alles jäänud.
Kohakeelte, kõnepruukide, murrakute hoidmine on oluline, kuna need ühendavad ja toetavad inimeste, ajaloo, looduse ja pärimuse suhet ja loovad kogukonna ühtsust ja indentiteeti.

Projekt aitab tutvustada laiemalt Peipsimaa rikast pärandkultuuri- ja keelepiirkonda ja teadvustada vajadust selle hoidmise järele; samuti arendatakse välja ühised seisukohad Peipsimaa keele- ja kultuuripiirkonna hoidmiseks.
Projekt on nö. ettevalmistus 2024. Kultuurimiministeeriumi poolt välja kuulutatud Kulutuurilise mitmekesisuse aastale, mis tutvustab mh. Eesti oma unikaalseid kultuuriruume ja kogukondi. Laiemalt aitavad projekti tegevused kaasa uute algatuste väljatöötamisse, mis aitavad Peipsimaa kultuuri-ja kohakeele kogukondade häält viia kohalike ja riiklike poliitikate kujundamisse.

Projekti avaseminar ja partnerite kohtumine toimub aprillis Liivi muuseumis.

Projekti toetab Aktiivsete Kodanike Fond/Active Citizens Fond (ACF) Estonia. ACF programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Fondi abil panustatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetuse saajate vahel. ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.