Tegevused

MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse  tegevussuunad :

1) Piiriülene ja arengukoostöö

Piiriülene koostöö Peipsi valgalal

Peipsi Koostöö Keskusel on 25-aastane kogemus piiriüleste suhete arendamisel ning piirialade koostöö hõlbustamisel Eesti-Vene piiril, Peipsi valgalal.

Meie kootööpartnerid Venemaal on mitmed kohalikud omavalitused, koolid, ülikoolid, MTÜd. Mitmeid projekte viime ellu koos MTÜga Peipsi Järve Projekt, Pihkvas.

Peipsi Koostöö Keskus on piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise Eesti-Vene ühiskomisjoni, piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise töörühma liige.

Koostööna valmis ka Peipsi järve veemajandusprogramm,dokument, mis hõlmab praktilisi soovitusi Peipsi järve biogeense koormuse vähendamiseks ja vältimiseks ning kasvukohtade ja ökosüsteemide jätkusuutlikuks säilitamiseks piiriüleses regioonis.

 • Veemajandusprogrammi väljatöötamine
  Aastatel 2003-2005 koordineeris Peipsi Koostöö Keskus UNDP/GEF projekti raames koostöös Keskkonnaministeeriumi, Venemaa Loodusressursside Ministeeriumi ja ÜRO Arenguprogrammiga Venemaal piiriülese Peipsi järve valgala veemajandusprogrammi väljatöötamist. 
 • Veemajandusprogrammi rakendamine
  2007. aastal käivitasime jätkuprojekti PeipsiMan veemajandusprogrammi rakendamiseks, kohaliku elanikkonna teavitamiseks veemajandusprogrammi eesmärkidest ning piirkonna omavalitsuste ametnike pädevuse tõstmiseks. 
 • Heitvee infrastruktuuri rekonstrueerimine Pskovkirpitchi asulas
  Ühe veemajandusprogrammi rakendustegevusena vahendas Peipsi Koostöö Keskus 2008. aastal Pihkva oblasti heitveepuhastusjaama rekonstrueerimiseks piirkonda INTERREG IIIA programmi investeeringud (PeipsiMan projekti raames). 

Arengukoostöö

Peipsi Koostöö Keskus on Arengukoostöö Ümarlaua asutajaliige ja lähtub arengukoostöö projektides Eesti arengukoostöö üldisest eesmärgist.

Läbi Peipsi piirkonna kogemust avalikkuse kaasamise ning piiriüleste veekogude haldamise küsimustes, samuti kogukonna arengus oleme edasi andnud ja arengukoostööd erinevate projektide näol edendanud Idapartnerlus, Kesk-Aaasia jt. riikides.

Arengukoostöö projektid on suunatud muutuvate sotsiaal-majanduslike tingimuste ja poliitikatega Kesk- ja Ida-Euroopa ning SRÜ piirialade toetamisele (
Kõrgõzstani-Kasahstani, Albaania-Makedoonia, Moldova-Ukraina, Armeenia-Gruuisa piirialadel, Valgevenes, Tadžikistanis). 

2) Keskkonnateadlikkuse tõstmine

Meie eesmärgiks on suurendada keskkonnaalast teadlikkust ja säästlikku tarbimist Eesti elanike seas, koostada ja juurutada noortele, õpetajatele, spetsialistidele ja ettevõtjatele suunatud loodushariduslikke koolitusprogramme (sh loodusturismialane koolitus).  Peipsi Koostöö Keskus omab koolitusluba nr 6522HTM.

Peipsi Koostöö Keskus pakub koostööd keskkonnaharidusalaste, Peipsi järve veemajanduse jt projektide teostamisel rahvusvahelistele organisatsioonidele, kõrgkoolidele, valitsusasutustele ja mittetulundusühingutele. 

 • Näitus "Peipsi järve elu tuba" Mustvee külje all Tiheda külas. Näitusel viime läbi mitmeid loodusõppeprogramme.
 • Loodusõppeprogrammid (koolidele)
  Kooli õppekava täiendavad programmid on mõeldud loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia mitmete teemade omandamiseks aktiivõppe meetoditega. Programmid aitavad õpetajatel mitmekesistada nii õuesõppetunde kui osadena kasutades täiendada tundi klassiruumis. Õppeprogrammid sobivad ka asutuste ja ettevõtete töötajate, sõpruskondade koolituseks, kes soovivad õppides ja uusi teadmisi Eesti loodusest saades meelt lahutada. Pakutavad programmid.
 • Õppevahendid loodusvaatluste läbiviimiseks
  Loodusvaatluse läbiviimiseks on Peipsi Koostöö Keskusest võimalik laenutada vajaminevaid õppevahendeid mallist anemomeetrini, lisaks saab seljakotti panna eduka õppepäeva läbiviimiseks vajalikud istumisalused, kruusid, vihmakeebid. Õppevahendeid laenutame eeldusel, et me neid sel ajal õppeprogrammides ise ei vaja.
  Õppevahendite laenutamine.
 • Laenutame koolidele ka Keskkonnaameti välja töötatud õppevahendite komplekti "Turbakohver" (autor Marika Kose). Laenutus on tasuta, soovi korral palume ühendust võtta
 • Loodusharidusprojektide kirjutamine ja juhtimine
  Pakume koolidele, lasteaedadele ja omavalitsustele tuge loodusharidusprojektide kirjutamisel, juhtimisel ja sisuliste tegevuste läbiviimisel. Aitame korraldada erinevaid koolidele suunatud keskkonnateadlikkuse tõstmisega seotud üritusi, koolitusi, konverentse, õppe- ja infopäevi. Oleme korraldanud näiteks säästva tarbimise koolitusi, keskkonnakaitsepäevi Tartumaa koolides, loodusteadusi tutvustavaid õppelaagreid ning õppepäevi geograafiaolümpiaadidel.
  Sihtgrupp: asutuste esindajad, kes soovivad oma projekte rahastamiseks esitada eelkõige SA KIKile. Oma abi pakume aga ka teistele rahastajatele taotluste esitamisel.
  Hind: kokkuleppel
 • Looduslaagrid ja koolitused
  Looduslaagreid lastele ja noortele oleme korraldanud alates 2001. aastast. Looduslaagrid täidavad tihti ka integratsiooni ja keeleõppe eesmärki. Projektipõhiseid koolitusi korraldame säästva tarbimise, keskkonnakaitse, looduse tundmise ja teistel loodushariduslikel teemadel.

Täpsem teave:
Eeva Kirsipuu-Vadi, eeva.vadi@gmail.com
Katrin Saart, katrin.saart@gmail.com


3) Kogukonna areng

Peipsi Koostöö Keskusel on kohalikku elu edendavate majandus- ja sotsiaalprojektide kaudu tekkinud soliidne kogemustepagas tööks erinevate kodanikeühendustega, kohalike omavalitsuste ja ärisektoriga.

 • Kultuuripärandi säilitamine
  Viime läbi tegevusi, mille eesmärgiks on väärtustada ja teadvustada kohalikku kultuurilist omapära ja edasi kanda kogukonna elujõudu. Teeme tihedat koostööd Peipsi piirkonna väikemuuseumidega aidates kaasa kohalike muuseumide arendustegevusele ja tutvustamisele. Elujõulised muuseumid tagavad piirkonnale nii stabiilsema sotsiaal-majandusliku keskkonna kui ka tugevama kogukondliku identiteedi.
 • Koolitused
  Peipsi Koostöö Keskus korraldab erinevatele huvigruppidele pädevuskoolitusi keskkonnahariduse ning projekti koostamise ja -juhtimise teemadel.
  Hetkel on meilt võimalik tellida kõrgkoolidele suunatud programmi Projekti kirjutamine ja juhtimine, 1-päevaseid koolitusi Projekti kirjutamine ning erinevaid Loodusõppe programme koolidele.
 • Noored ja kogukond
  Peipsi kostöö keskus viib läbi noortele suunatud projekte, läbi mille suurendadakse noorte osalusaktiivsust kohalikus kogukonnaelus.