Selgusid Peipsi järve keskkonnareklaamide konkursi parimad tööd

30. märts 2021

Eesti-Vene koostööprojekti „GreenMind“  keskkonnareklaamide konkursi parimaks tööks on Alison Moora ja Marika Ristmäe ühistööna valminud animatsioon „Hugo ja Mona“, mis juhib inimeste tähelepanu Peipsi järve veereostusele ja kalavarude taastamise vajadusele. Animatsiooni ja teisi võidutöid saab vaadata veebilehel http://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/greenmind/greenmindartexhibition.
Sel talvel korraldas Peipsi Koostöö Keskus Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi projekti „GreenMind” raames Peipsi järve keskkonnateemaliste loometööde konkursi. Selle eesmärgiks oli loovtööde kaudu ajendada inimesi keskkonnasõbralikumale käitumisele ning tähelepanu juhtida Peipsi järvele kui piiriveekogule ja seega suuremale koostöö vajadusele . Konkursile oodati nii laste kui ka täiskasvanute töid. Loomingulisteks eneseväljendusteks olid maalid, koomiksid, fotod, videod ja animatsioonid. Kõige rohkem laekus töid  lastelt ja noortelt. Parimateks osutusid Sofja Grigorjeva, Uku Mardiste ja Ere Mardiste tööd. Ära märgiti veel Denislava Popazova ja Maria Elisa Säre tööd.

GreenMind projektijuhi Margit Säre sõnul tuli konkursi teema projekti üldisest eesmärgist, milleks on rohelise maailmavaate levik avalikkuse seas, mis aitab kaasa piiriüleses Peipsi piirkonnas keskkonna­sõbraliku, energiatõhusa ja atraktiivse elukeskkonna arendami­sele. Säre ütles, et konkursile laekunud tööde kaastekstidest võib välja lugeda, et lapsed ja noored on päris hästi teadlikud keskkonnaprobleemidest ning oskavad neid ka visualiseerida.  

Tegemist on rahvusvahelise konkursiga, mis toimub kahes etapis. Esimeseks etapiks oli Eestis ja Venemaal samal ajal toimunud konkursid. Mõlemast riigist valitakse välja seitse parimat tööd. Teine etapp on rahvusvaheline, mille osaks on parimate tööde loojate ühisseminar Pihkva oblastis, mis kavandatavaks käesoleva aasta suvel, kui COVID-19 piirangud seda võimaldavad. Konkursi parimad tööd trükitakse ja paigaldatakse Pihkva oblastis ja Eestis piirkonna suurematesse asulatesse infotahvlitele ja veebikeskkonda.

Peipsi järve keskkonnareklaamide konkursi viidi läbi “Green Mind” projekti raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülene koostöö programm 2014-2020 ja kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt GreenMind kogueelarve on 495 440 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 kaasrahastab projekti suuruses 445 896 eurot. Antud pressiteade valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Pressiteate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus koos partneritega ning selles kajastata mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:      


Margit Säre
Peipsi Koostöö Keskus
margitsare@gmail.com
tel 3725088409