PRESSITEADE: Uus Eesti-Vene rahvusvaheline Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi koostööprojekt aitab kaasa haridusasutuste koostööle ning digiõppe edendamisele

14. aprill 2019

15. aprillil toimub Tartus projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ avakoosolek, kus saab kokku projekti juhtkomitee ning partnerid Eestist ja Venemaalt.

Uus Eesti-Vene rahvusvaheline Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi koostööprojekt aitab kaasa haridusasutuste koostööle ning digiõppe edendamisele

15. aprillil toimub Tartus projektiCuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ avakoosolek, kus saab kokku projekti juhtkomitee ning partnerid Eestist ja Venemaalt.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt, Pihkva Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele.

Kaheaastase projekti jooksul arendatakse välja ühine hariduslike programmide metoodika Peipsi-Pihkva järve piirkonna loodus- ja kultuuripärandi käsitlemiseks, kooliõpilastele korraldatakse õuesõppe programme ja suvekoole, viiakse läbi haridustöötajatele koolitusi ja õppeeksursioone. Projekt aitab kaasa ka digitaalse õppe täiustamisele läbi teaduslaborite ülesseadmisega koolidesse. Olulisel kohal on  ka avalikkuse teadlikkuse tõstmine Peipsi-Pihkva järve piirkonna loodus- ja kultuuripärandist läbi meediakampaania ja pärandipäevad.

Projekti läbiviijad usuvad, et läbi innovatsiooni, ühise metoodika ja tegevuste suureneb inimeste teadlikkus Peipsi-Pihkva järve piirkonnast.  Kui inimesed on teadlikud oma kodupiirkonna unikaalsusest, selle loodus- ja kultuuripärandi rikkusest, on nad ka rohkem motiveeritud seda säilitama ja edendama. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Projekt kogueelarve on 164 763,00 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 rahastab projekti suuruses 148 286,70 eurot.  

Antud pressiteade valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle pressiteate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keksus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre, Peipsi Koostöö Keskus
margitsare@gmail.com, tel 3725088409