Mustvee WaterMan

Projekt:
Mustvee WaterMan/ Mustvee veealase taristu ning elanike veealase teadlikkuse arendamine

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

ER229 Mustvee WaterMan  projekti kaasrahastab Eesti EL välispiiri programm summas 266825,88 eurot ja projekti kogueelarve on 296473,20 eurot.


Aeg: juuni-detsember  2023

Partnerid:
Mustvee Haldus OÜ (juhtpartner)
Peipsi Koostöö Keskus

Projektijuht: Margit.Sare @gmail.com

Kokkuvõte
Kliimamuutustel on märkimisväärsed majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed mitte ainult globaalsel tasandil, vaid ka kohalikul tasandil.
Meie projekti peamisteks lähtekohaks on hooajaline veepuudus Mustvee majapidamistes ja Peipsi järve vee kvaliteedi/eutrofeerumise probleemid.  Kuumalained, suvine elanike arvu suurenemine, taristu vananemine jms. põhjustavad Mustvee linnas suure suvise veetarbimise ja veesurve olulise languse, mistõttu ei ole praeguse veepumpamise süsteemiga võimalik tagada kõigile elanikele nõuetekohast joogivett.


Selles projekti peamisteks osadeks on:
a) Mustvee veepumpla rekonstrueerimine, mh vähendatakse vee kõrget rauasisaldust.
Veepumpla rekonstrueerimise positiivseks kõrvalmõjuks on tulekustutusvõime suurenemine. Praegu on probleemiks, et Mustvee linna tuletõrjeks paigaldatud ühisveevärgi veetorustikule paigaldatud tuletõrjehüdrante ei saa kasutada, sest olemasolev pumbajaam ei vasta normidele.
b) Sadamas paatide remondialale paigaldatakse õlipüüdmissüsteem ja vihmavee imbala, kuhu istutatakse ka puid-põõsaid
c) Avalikud joogiveekraanide paigaldamine Mustvee randa
d) veealast teadlikkust suurendavad seminarid ja meediasõnumid

Vaata ka vee-teemalist  viktoriini.