Lisalugemist

Lisalugemist ökosüsteemiteenuste kohta

1. Soome raport "Towards A Sustainable and Genuinely Green Economy. The value and social significance of ecosystem services in Finland (TEEB for Finland)"

2. Eesti inimarengu aruande 2014/2015 üks alapeatükk keskendub ökosüsteemiteenustele

Suve hakul  välja tulnud  Eesti Inimarengu Aruanne 2014/2015 “Lõksudest välja?” keskendub 10 aasta eest Riigikogus vastu võetud pikaajalise arengustrateegia „Säästev Eesti 21“ rollile ja mõjule Eesti lähimineviku otsustes ja arengus. 

Aruande peatükid keskenduvad heaolu kasvule, sotsiaalsele sidususele, Eesti kultuuriruumile, jätkusuutliku poliitika kujundamisele ning 3. peatükk  keskkonna ja inimese suhtele.


Strateegia Säästev Eesti 21 (SE21) esitab riigi jätkusuutlikkuse ühe tingimusena Eesti looduses ökoloogilise tasakaalu säilitamise ning eesmärgiks on saavutada olukord, kus keskkonda käsitletakse tervikliku ökosüsteemina, mille osa on inimene koos oma sotsiaalmajanduslike suhetega.

Alapeatükk 3.1, mille autoriteks on Jaanus Terasmaa ja Raimo Pajula, keskendubki  ökosüsteemiteenustele ja tasakaalu hoidmiseks vajalikele looduslikele aladele.

Strateegia SE21 eeldas, et Eestis tuleb välja töötada majanduslikult ja ökoloogiliselt optimaalsed loodusressursside kasutusskeemid. Autorite arvates hakkabki see praegu 

muutuma reaalsuseks: on mõistetud, et ökosüsteemid on nii inimese elutegevuse kui ka majanduse toimimise alus. Nii „Eesti looduskaitse arengukava aastani 2020“

kui ka „Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2020“ seavad eesmärgiks loodusliku mitmekesisuse, mille saavutamiseks on soovitatud rakendada ökosüsteemiteenuste põhist lähenemist.  

Muuhulgas toovad autorid esile aastatel 2014-2015 Euroopa Majanduspiirkonna programmi ja Norra Finantsmehhanismi poolt toetatava projekti “Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine“, mida viiakse ellu  Peipsi Koostöö Keskuse juhtimisel.


Loe lähemalt Eesti Inimarengu Aruanne 2014/2015

Pdf http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2015/06/EIA-2015.pdf