EPICAH

Projekti nimi:
Effectiveness of Policy Instruments for Cross Border Advancement in Heritage - EPICAH

Rahastajad:
Interreg Europe


 Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab projekti omaosaluse  kaasfinantseerimist aastal 2022a. 3054,9 euro ulatuses 


Projekti kestvus
1.  etapp jaanuar 2017-detsember 2021.

2. Projekti jätkuetapp okt 2021-dets 2022, (Interreg Europe 5th call)
Tegevused toetavad piiriregioonide pärandkukulutuuri ja turismisektori toimetulekut COVID pandeemia järgselt.


Projektijuht:
Margit Säre; margitsare @ gmail.com

Kodulehekülg:
 https://www.interregeurope.eu/epicah/
Facebook

Taust:

Interreg Europe projektide üldine eesmärk on parandada piirkondliku arengu poliitikate ja programmide tõhusust, et saavutada ühtlustatud areng kogu Euroopa Liidus.
EPICAH projekt arendab koostööd ning kogemuste vahetamist 8 Euroopa piiriala vahel, mis on olulised kultuuri- ja loodusturismi sihtkohad.
Peamiseks tulemuseks on piirialade looduspärandi kaitsmisele ja kultuuripärandi toetamisele suunatud arendusmeetmete ja programmide (eelkõige, mis toetavad majanduskasvu ja tööhõivet) rakendamise tõhustamine.

Eesmärgid:
EPICAH eesmärgiks on edendada loodus- ja kultuuripärandi kaitset Euroopa piirialadel; vahetades kogemusi ja häid tavasid  9 partneri vahel ning parandades piirkondlike regionaalaregu programmide tõhusust (keskendutakse 8-le piiriülese koostöö programmile).
Eesti partnerid tegelevad Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi teemadega. Meie programmipiirkonda iseloomustab kõrge bioloogilise mitmekesisusega puhas ja looduslik keskkond ning rikas kultuuripärand, kuid tõhustada tuleb meetmeid kultuuri- ja loodusturismi arendamiseks, töökohtade loomiseks.


Tegevused:
Projekti esimene etapp  on suunatud poliitikaalase kogemuse vahetamisele, uuringutele, planeerimisele. Iga partnerpiirkond koostas tegevuskava koostööst õpitu integreerimiseks oma piirkondlikesse CBC programmidesse, et toetada piirialade loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning ka valdkondlikku turismi.
2018-2021 a. oli EPICAH projekti peamisteks tulemusteks Eesti-Läti piiriregiooni pärandturismi teemalised uuringud ja ettepanekute koostamine läbiviidud turismiprojektide / marsruutide ühisturunduseks, Valga/Valka piiriseminarid, koolitused, piiriala loodus- ja kultuuripärandi tutvustavad videod jm.
Uues nö. jätkuprojektis 2022 a. tegeleb Peipsi Koostöö Keskus Eesti-Läti piiriala turismiasjaliste võimestamisega, uurime parimaid praktikaid Eestis COVID mõjude leevendamisel turismisektoris ja korraldame ühisseminare teiste EL ühendustega, kes tegelevad piirialade arenguga. Toimub ka Valga/Valka piiriseminar koostööd kohaliku omavalitsusega. Tähtsal kohal on kogemuste vahetamine teemal, kuidas konsolideerida erinevaid turismimarsruute ja -tooteid piiriüleselt, kuidas edendada e-lahendusi, kuidas teha edukamat ühisturundust sh. sektoriüleselt.
Jätkame koostööd ja võrgustikku EL piirialade arenguga tegelevate MTÜde, Euroregioonid jt. ühendustega

Projekti tegevused
- Loodus- ja kultuuripärandi kaitsmise ja arendamise poliitikate alaste uuringute ja analüüside läbiviimine; tegevuskavade väljatöötamine
- Rahvusvahelised seminarid ning õppereisid piirialadele (sh. Eestisse)
- Kohtumised ja tegevused koos kohalike sidusrühmadega (stakeholder groups) ning nende huvide väljaselgitamine

- Projektitulemuste avalikustamine ja levitamine. Peipsi Koostöö Keskus on vastutav ka projekti video eest, mis tutvustaba partnerregioonide loodus- ja kultuuripärandit ning valdkonda toetavaid programme.
- Tegevuskava tulemuste seire ja analüüs (2. etapp)

EPICAH projekti peamiseks tulemuseks on piirialade looduspärandi kaitsmisele ja kultuuripärandi toetamisele suunatud arendusmeetmete ja programmide rakendamise tõhustamine.


Projekti üritused ja väljaanded:

september 2021,
Interreg Euroopa toetas EPICAH projekti jätkutegevusi ajavahemikul okt 2021-dets 2022, mis toetavad piiriregioonide pärandkukulutuuri ja turismisektori toimetulekut COVID pandeemia järgselt.

29 juuni 2021,
Piiriseminar Valgas, mis keskendub pärandturismile. Loe lisa

Jaanuar 2020;
Sai valmis tegevuskava "Action Plan of the Estonia – Latvia Cross-Border Cooperation Programme"

3 detsember 2019 
 koos Valga ja Valka vallavalitsustega korraldame Valga raudteejaamas piiriseminari, Juttu tuleb uuest Euroopa Liidu programmiperioodist, piiriülesest koostööst, turismi arenguvõimalustest piirialadel ning loodus- ja kultuuripärandi säilitamisest.
Toome näiteid edukatest elluviidud projektidest ning arutleme selle üle, millised võiksid olla piiriüleste projektide tulevikusuundumused. 
-Estonian-Latvian cultural and natural heritage projects inSetomaa; Helen Külvik
- Study about funding needs in border areas , Peeter Unt
 

juuni 2019
Valmis EPIAC projekti tulemusi tutvustav video

5.-7. juuni 2019  viibis Eestis projekti meeskond kaheksast Euroopa riigist.
6 juunil toimus seminar Valgas, mille eesmärgiks oli tutvustada Eesti-Läti programmi tulemusi, parimaid projektide praktikaid ning arutada uute valdkonda toetavate meetmete üle.  Seminari ettekanded:
Baltic Coastal Hiking trail, Asnate Ziemele
Pains and gains in border-town planning, Valga-Valka example; Jiří Tintěra
Priorities and cooperation needs in Estonia-Latvia border-area , Rivo Noorkõiv
Estonia-Latvia cooperation programme: peamised tulemused ja uued väljakutsed, Helena Järviste 


Seminari üheks osaks oli ka õppereis Eesti-Läti piirialal. Video õppereisist.

16. mai 2019 Valmis EPICAH projekti tutvustav video.


26.-29. märts 2019
projekti partnerite kohutmine Pilsenis ja õppereis Saksa-Tsehhi piirialale

31. okt. 2018-
Valga-Valka piiriülese koostöö seminar, loe raportit

25.-27. sept. 2018-  projekti partnerite kohtumine Tokajis ja õppevisiit Ungari-Slovakki piirialale

5.-6. juuni2018
- projekti partnerite kohtumine Kastorias, Kreekas ning õppevisiit Kreeka-Albaania-Makedoonia piiriregioonis

21.05.2018 - lühivideo  EPICAH projekti tegevustest Eestis

17.-18. april 2018
- projekti partnerite kohtumine Zamoras, Hispaanias

02.01.2018 - Valmis raport Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi hoidmist ja arendamist puudutavatest meetmetest, projekitde parimatest praktikatest. 

17.11.2017 - EPICAH projekti esitlus ja fookusgrupp Pärnus, Lääne-Eesti turismikonverentsi osana

25.-27. oktoober  2017 -
projekti partnerite kohtumine Empolis, Itaalias

August-september 2017 
 
EPICAH Online küsimustik Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi projektidest

15.09.2017 -
 
kohalike huvigruppide kohtumine Roostal

27.05.2017 - EPICAH projekti meeskond osales piiriülese Koiva-Gauja metsandusliku pärandkultuuri hooldus- ja hoiuala infopäeval ja talgutel.


15-17 mai 2017
- projekti kohtumine Satu Mares, Rumeenias

20.04.2017 - esimene kohalike huvigruppide kohtumine Tartus

20.02.2017 - Projekti avakohtumine Portos