SAME World konkurssKas olete õpetades rakendanud mõnd huvitavat keskkonnaalase jätkusuutlikkuse tagamisega seotud tegevust, meetodit või uudset õpetamisviisi, mis oleks väärt jagamist?

Ja selles tegevuses osalesid õpilased vanuses 12-19?

Kui vastus on jah, tutvustage oma head õpetamistava ja võtke osa SAME WORLD esimesest üleeuroopalisest võistlusest!


Esimese koha saanud rühm (tava rakendamises osalevad õpetajad ja õpilased) saab ühe suurepärase reisi ja toreda kogemuse võrra rikkamaks ning saab osaleda järgmises SAME WORLD projekti rahvusvahelisel seminaril

2017. a oktoobris Portugalis.

Mis on võistluse eesmärk?

Võistluse eesmärgiks on leida ja tutvustada Euroopa formaalharidussüsteemide raames rakendatavaid keskkonda ja jätkusuutlikkust käsitlevaid häid õpetamistavasid.

Millise õpetamistava võib võistlusele esitada?

Osalejad võivad esitada õpetamismeetodi või -tehnika, mida on juba rakendatud teatud hariduskontekstis ja mis on väärt teistega jagamist, sest see on andnud häid tulemusi. Näiteks võib selline meetod hõlmata õpilastega läbiviidud õppetegevusi, sh lühiajalisi (kestvusega mõni tund) tegevusi klassitöös teatud ainevaldkonda käsitledes, või pikaajalisi tegevusi mitut valdkonda hõlmavate õppekavaväliste kooliprojektide kontekstis (mis kestavad mitu nädalat või kuud).

Millised on võistluse teemad?

Õpetamistavad peaksid käsitlema mõnd alltoodud kolmest (3) keskkonnaalase jätkusuutlikkusega seonduva hariduse andmise põhiteemast:

1.       kliimamuutus

2.       keskkonnaõiglus

3.       keskkonnaränne

Mõned näited konkreetsetest teemadest (alamkategooriatest): tarbimine ja eluviis, õiglus ühe põlvkonna vältel ja eri põlvkondade vahel, loodusvarade säästlik kasutamine, energiatõhusus, ringlussevõtt, kliimamuutuse teadvustamine, keskkond ja tervishoid, bioloogiline mitmekesisus, säästev liikuvus, kodakondsus ja ühishüved, keskkonna kahjustamine ja ränne, keskkonnapagulased, jm.

Konkursi põhiteemade kohta saavad osalejad uurida SAME World e-õppematerjale http://edu-kit.sameworld.eu

Kes võivad osaleda?

SAME WORLD võistlusel võivad osaleda kõik Euroopas üldharidust pakkuvad õpetajad, kes on viimase kolme aasta jooksul (2014-2015, 2015-2016 ja 2016-2017 õppeaastad) oma õpilasi (vanuses 12-19) õpetades rakendanud keskkonnaalase jätkusuutlikkuse õpetamise (sh globaalse kodakondsusega seotud hariduse) tavasid.

Millal on tähtaeg?

Hea õpetamistava esitamise tähtaega on pikendatud:  8.juuni 2017

Kuidas täpsemalt osaleda?

Osaleda saab üks õpetaja või kahest või enamast õpetajast koosnev rühm ning temaga/nendega koos õpilaste rühm, kelle õpetamisel esitatavat õpetamistava rakendatud on.

Õpilased ja õpilaste rühmad üksi võistlusel osaleda ei saa.

Iga osaleja võib esitada mitu õpetamistava.
Kolm (3) tava, mida peetakse kohalikul/riiklikul tasandil teistest paremaks, tõlgitakse inglise keelde ja edastatakse hindamiseks SAME WORLD Euroopa hindamiskomisjonile.


Kuidas õpetamistava esitada?

Konkursil osalejad (õpetajad) peavad oma tava kirjeldama etteantud vormis, mille leiate SIIT.

Osalejad võivad soovi korral esitada ka järgmised andmed:

a) PowerPoint’is koostatud loomilinguline esitlus (kuni 15 slaidi) oma tava täpsemaks kirjeldamiseks, ning b) ühte faili kokku pakitud lisamaterjal (nt fotod, video, jms).

Täidetud õpetamistava esitamise ankeet ja soovi korral ka täiendavad failid tuleb saata e-posti aadressile margitsare@gmail.com

Mida peetakse keskkonnaalase jätkusuutlikkusega seonduva hariduse andmisel heaks õpetamistavaks?

Keskkonnaalase jätkusuutlikkusega seonduva hariduse hea õpetamistava vastab järgmistele kvaliteedikriteeriumitele:

  • Innovatiivsus

Heal tava hõlmab innovatiivset pedagoogilist lähenemisviisi, sealhulgas õpetamisstrateegiaid ja vahendeid, mis soosivad õpilaste aktiivset osalemist ning koostööd kooli ja kogukonna vahel.

  • Mõju

Heal tava avaldab olulist mõju õpilastele, koolile ja/või kogukonnale.

  • Pädevuste arendamine

Hea tava aitab arendada vajalikke oskusi ja pädevusi, sh kriitilist mõtlemist, tegevuspädevusi ja väärtuste selgitamist.

  • Keskendumine jätkusuutlikkuse põhiteguritele

Hea tava selgitab ja edendab jätkusuutlikkuse kontseptsiooni, keskendudes selle põhiteguritele nagu teemade kohaliku ja globaalse tasandi aspektide omavaheline suhe ning probleemide algpõhjuste uurimine.

  • Tava kohandatavus ja kirjelduse kvaliteet

Tava peaks olema hästi kohandatav ja kasutatav teiste õpetajate/koolide poolt. Tava kirjeldus peaks olema selge ja konkreetne.

Mis on auhinnaks?

Konkursi üldvõitja peaauhinnaks on õppereis Portugali Sintrasse 2017. aasta oktoobris ning kõik sõiduga seotud kulud kaetakse. Reis sisaldab ka osalemist SAME WORLD projekti rahvusvahelisel seminaril Sintras. Kui esikoha võitjal ei ole võimalik reisist osa võtta, antakse auhind teise koha võitjale. Õpilaste saatjateks on õpetajad ning nende vanemad ja/või haridustöötajad (kuni 30 inimest).
Eesti-sisese konkursi I auhind: õpetaja(te) ja õpilaste õppereis (kuni 25 osalejat) Peipsimaale 2017. a. septebrikuus (või ka varem, kui osalejatele suvine aeg peaks sobima). Kaetakse transpordi, õppereisi tegevuste ning toitlustusega seotud kulud, erandjuhul ka majutuskulud (nt kui võtja tuleb Saaremaalt). Õppereisi päevakava lepitakse kokku võitjaga, arvestades nende soove ja varasemat kogemust.

II auhind: 300 euro väärtuses väikeõppevahendeid ja/või raamatuid
III auhind: 200 euro väärtuses väikeõppevahendeid ja/või  raamatuid

Kuidas toimub hindamine?

Hindamine toimub kahes osas:
I Kohalikul/riiklikul tasandil

Hindamiskriteeriumite alusel valib keskkonna- ja jätkusuutliku hariduse ekspertidest koosnev kohaliku/riikliku tasandi komisjon kolm (3) tava, mida peetakse kohalikul/riiklikul tasandil teistest paremaks.

Need kolm (3) tava tõlgitakse inglise keelde ja saadetakse hindamiseks Euroopa hindamiskomisjonile.
Eestis kuuluvad hindamiskomisjoni Keskkonnaministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ning Peipsi Koostöö Keskuse esindajad.

II Euroopa tasandil

Same World projekti teadusnõukogu ja osalevate projektipartnerite esindajatest koosnev Same World Euroopa hindamiskomisjon hääletab ja valib riiklikel tasanditel välja valitud tavade hulgast parima keskkonnaalase jätkusuutlikkuse õpetamistava.


Eesti-sisese konkursi võitjad kuulutatakse välja enne jaanipäeva, konkursi üldvõtja juulikuu lõpus või augusti I pooles.


Lisainfo konkursi kohta:

Eeva Kirsipuu-Vadi, eeva.vadi@gmail.com, tel. 52 13 881

Margit Säre, margitsare@gmail.com, tel. 50 88 409


S.A.M.E. WORLD projekt

(Jätkusuutlikkus, teadlikkus, keskkond maailmahariduses)

loodi selleks, et tõsta õpilaste ja õpetajate teadlikkust keskkonnaõiglusest ning selle seotusest kliimamuutuse ja keskkonnarändega. Projekti peamiseks eesmärgiks on edendada kriitilist mõtlemist, jätkusuutlikku eluviisi ja aktiivse kodakonduse tavasi

(www.sameworld.eu).