UNDP/GEF projekt

Projekti nimi: Peipsi järve veemajandusprogrammi väljatöötamine ja rakendamine

Projekti kestus: Jaanuar 2003 - detsember 2005

Projekti eesmärgiks on Peipsi järve veemajandusprogrammi väljatöötamine kooskõlas Eesti Veeseaduse, EL Veepoliitika Raamdirektiivi ning Venemaa Veekoodeksiga. Projekt viiakse ellu Eestis ja Venemaal.

Projekti aruanded

Ülevaade projektist
Projekti eesmärgiks on Peipsi järve veemajandusprogrammi väljatöötamine ja käivitamine. Programm hõlmab praktilisi soovitusi Peipsi järve biogeense koormuse vähendamiseks ja vältimiseks ning kasvukohtade ja ökosüsteemide jätkusuutlikuks säilitamiseks piiriüleses regioonis. Projekt kooskõlastab väikesemahulisi Eesti ning Venemaa poolel eraldi ellu viidavaid projekte, tagades infovahetuse, üldsuse teavitamise, huvigruppide ning üldsuse vajadustega arvestamise. Projekt vastab nii Eesti kui Venemaa valitsuste tegevusplaanidele, Eesti-Vene piiriveekogude ühiskomisjoni, Peipsi järve piirkonnas asuvate kohalike omavalitsuste, regionaalsete ning kohalike mittetulundusühingute, koolide ja üldsuse huvidele.

Projekti komponendid

Veekaitsealased meetmed
 • Eesti-Vene piiriveekogude ühiskomisjoni ning Eesti ja Venemaa valitsusasutuste tarbeks töötatakse välja strateegiline dokument Peipsi järve veemajandusprogramm, mis on vastavuses EL nõuetega ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni seadusandlusega.
 • Veemajanduskava osana valmistatakse ette üldsuse ja huvigruppide kaasamise tegevuskava.
 • Koostatakse innovaatiline ja majanduslikult efektiivne heitvee puhastamise plaan väikese maakogukonna tarbeks, mis oleks ühtlasi näidisprojektiks Eestis.
 • Valmistatakse ette kahe riigi vaheline kooskõlastatud programm Peipsi järve pinnavee seireks.
 • Koostatakse erisoovitused biogeense koormuse vähendamiseks.

Piirkondlikud arendustegevused
 •  Viiakse läbi teostatavusuuring ning visandatakse Peipsi järve piirkonna vee- ja ökoturismi arengustrateegia, koostöös regionaalsete ja kohalike ametiasutustega.
 •  Ökoturimiradade loomine pilootpiirkondades - nii Eesti kui Venemaa poolel
 •  Peipsi järve muuseumi rajamine - järve Eesti-poolsel kaldal (Kallaste linnas) ning Venemaal (Pihkva oblastis).

Keskkonnaharidus ja üldsuse kaasamine
 • Peipsi järve piirkonna Veeklubi loomine, mis toimib Globaalse Veepartnerlus Programmi haruna.
 • Iga-aastase Peipsi Foorumi organiseerimine.
 • Interaktiivne regionaalne kodulehekülg (http://www.peipsi.org) eesti, vene ja inglise keeles, mis kasutab interneti GIS teenuseid ning kolmekeelset semi-modereeritud postiserverit, hõlbustamaks suhtlemist ja teabevahetust asjasthuvitatute vahel. Interaktiivne veebi-põhine GIS ergutab Peipsi järve piirkonda puudutava keskkonnaalase info levitamist.
 • Keskkonnahariduse õppekava koolidele. Õppekava hõlmab eutrofeerumist puudutavaid teemasid ning on mõeldud algkoolide ja keskkoolide õpilastele ning õpetajatele.
 • Projekti ning veemajandust puudutav informatsioon massiteabevahendites: projekti ja Peipsi järve veemajanduskava tutvustavad brošüürid; kohalikele omavalitsustele ja huvigruppidele suunatud juhisdokumendid veemajanduskava rakendamise kohta; regulaarsed pressiteated, artiklid, televisiooni- ja raadiointervjuud, trükised.

Partnerid
Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium
Venemaa Loodusressursside Ministeerium
ÜRO Arenguprogramm Venemaal (UNDP Venemaa)
Peipsi Koostöö Keskus

Projekti toetavad Globaalne Keskkonnafond (GEF), Eesti Vabariigi Valitsus, Venemaa Valitsus, Euroopa Liidu TACIS programm Baltic Line 2000 Venemaal, Euroopa Liidu 5. Raamprogrammi projekt MANTRA East, EL LIFE programm Eestis, Hollandi valitsuse MATRA programm, Ameerika Ühendriikide Balti MTÜ fond, Taani EPA infrastruktuuriprojektid Pihkvas.