Military Heritage

Rahastaja: Eesti-Läti Programm
Kogueelarve: 1 928 992.39 EUR, sellest ERDF / Eesti-Läti Programmi toetus 1 639 643.53 EUR ja partnerite omafinantseering 289 348.86 EUR.

Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetavad projekti omaosaluse
kaasfinantseerimist 6598,58 euro ulatuses. 
Projekti kestvus: jaanuar 2020-aprill 2023
Juhtpartner: Läti maaturismiühing/ Latvian Country Tourism Association "Lauku Celotajs"
Military Heritage kodulehekülg:  https://militaryheritagetourism.info
Partnerid
: 24 partnerorganisatsiooni Eestist ja Lätist;
Eesti partnerid:  MTÜ Eesti Maaturism, MTÜ Hiiumaa Militaarajalooselts, Eesti Sõjamuuseum, Setomaa Vallavalitsus, Lääne-Nigula Vallavalitsus, Saaremaa Sõjavara Selts, MTÜ Panga Areng, Peipsi Koostöö Keskus, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Visit Saaremaa, Muinsuskaitseamet.

 Eesti-Läti ühisprojekt
 "Militaarajaloo pärand"  eesmärgiks
on arendada ja tutvustada Eesti ja Läti militaarpärandit kui ühist piiriülest turismitoodet, mis integreerib uusi ja olemasolevaid üksikuid militaarajaloo suunitlusega turismiobjekte, muuseume/teemaparke Eestis ja Lätis, arendades samas maaturismi laiemalt. Samuti arendatakse projekti raames välja üks toimiv piiriülene võrgustik toote edasiarendamiseks ja tutvustamiseks ning korrastatakse 36 militaarpärandiga seotud ala läbi toetavate investeeringute, ning tehakse koostööd kohalike muuseumite, MTÜde, KOVde vahel Eestis ja Lätis.

Eesti ja Läti on väga sarnase ajalooga, olles sattunud sarnaste geopoliitiliste protsesside osaks (iseseisvus maailmasõja tulemusel, okupatsioonivõim II MS järgselt, metsavendlus, taasiseseisvumine jm.) Mõlemal riigil on ka tugev maaturismi sektor, pakkudes majutus- ja toitlustusteenuseid, mis saavad teenindada ka militaar/ päranditurismi tooteid, kuna objektid asuvad sageli maapiirkondades. 

Peamised tegevused 
-Koostöö kogukonna, turismi arenguga tegelevate ühenduste ja väikeettevõtjate; teiste turismiarendusprojektide vahel,
-toote- ja võrgustiku arendamise töötoad Lätis ja Eestis (eraldi ja koostöös), õppereisid naaberriikides
- militaarpärandi objektide ja läheduses asuvate turismiteenuste kohapealsed kontrollkäigud ja tootekirjeldused, - kohalikke sihtrühmade kaasamine tootearendusse, ajaloolise teabe kogumine sihtkohtades (ajaloolised dokumendid, inimeste mälestused, fotod, kaardid jne) .
- objektide valik Eestis ja Lätis, mis kaasatakse militaarse pärandi turismitoodete turundustegevusse,
- töötatakse välja militaarpärandi toote visuaalne identiteet ja objektide tähistamine ühise visuaalse identiteedi infosiltidega,
- objektide infrastruktuuri arendamine,
- ühise turundusplatvormi areng: veebisait, turundusväljaanded, infobrošüürid,
- toote reklaamimine, turundus potentsiaalsetele turistidele ja turismifirmadele.

Vaata Militaarajaloo Pärandi turismimarsruudi videot 

NB! See veebileht kajastab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei vastuta, kuidas seda teavet kasutatakse.
This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.