Ökoloogilis-majanduslik hinnang

Ökoloogilis-majandusliku analüüsi käigus hinnatakse, kas kavandatav tegevus ohustab pinna- ja põhjavee hea seisundi, kaasa arvatud tehisveekogumite ning tugevasti muudetud veekogumite hea keemilise seisundi ja hea ökoloogilise potentsiaali saavutamist. Analüüsis tuuakse välja arvutused keskkonnaalase või sotsiaalmajandusliku kahju ja kasu kohta, mida tegevuse erinevate variantidega on võimalik saada. Kui kavandatavast tegevusest põhjustatud majanduslik, ökoloogiline või mõlemad kahjud on suuremad kui tegevusest ning kahju ärahoidmiseks rakendatavatest meetmetest saadav keskkonnaalane või sotsiaalmajanduslik kasu, siis ei ole tegevus ökoloogis-majanduslikult põhjendatud.


Valgejõe Kotka hüdrosõlm

Ahja jõe Saesaare hüdroelektrijaam

Lisainfo: Aija.Kosk @ gmail.com