Valgejõe Kotka hüdrosõlm

Projekti nimi
Valgejõe Kotka hüdrosõlme rekonstrueerimise ökoloogilis-majanduslik hinnang vee erikasutusloa taotluse juurde

Kotka hüdrosõlme pais (Autor: Ain Laidoja) Allikas: http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=File:Kotka_pais.jpeg

Töö tellija
AS Generaator
Töö täitja
Aija Kosk, aija.kosk@gmail.com

Projekti eesmärk

Anda ökoloogilis-majanduslik hinnang Valgejõe Kotka hüdrosõlme rekonstrueerimise variantidele. Kaalutavad variandid on järgmised:

1. Kalapääs ja kaplan turbiin, veehulk kokku 1,15 m3/s (jaotus 0,55 ja 0,6 m3/s) ja lisaks kaks olemasolevat francis turbiini.

2. Kalapääs ja kaplan turbiin, veehulk kokku ca 2,5 m3/s (jaotus 0,55 ja 1,95 m3/s) ja lisaks kaks olemasolevat francis turbiini.

3. Kalapääs ilma kaplan turbiinita, veehulk ilmselt 1,1 m3/s (võib vajada automaatvarja vms tehnilist lahendust, eesmärk saada kalad efektiivselt liikuma vanasse jõesängi ja sealt kalapääsu) ja lisaks kaks olemasolevat francis turbiini.

4. Pais lammutatakse, hüdroelektrijaam ei tööta, veevõtt kalakasvatuse jaoks vajab ümberehitust, suplusvõimalusi saab säilitada. 

 

Metoodika
Ökoloogilis-majandusliku analüüsi läbiviimiseks kasutatakse kombineeritult sotsiaal-majanduslikke uurimismeetodeid: intervjuud erialaekspertidega, kohalike elanike küsitlus ja olulisemate kalaliikide rahalise väärtuse arvutamist.  

 

Tegevused
1. Ülevaate koostamine Valgejõe seisundi hinnangutest ja Lääne Eesti vesikonna veemajanduskavast tulenevatest eesmärkidest.
2. Intervjuud erialaekspertidega, et selgitada välja, missuguste kaalutavate variantide rakendamisel on võimalik saavutada veekogu hea ökoloogiline seisund.
3. Küsitlus Valgejõe Kotka piirkonna elanike hulgas, et selgitada välja nende eelistus kaalutavate variantide rakendamiseks.
4. Kaalutavate variantide majandusliku väärtuse arvutamine.

 

Tulemused

Uuringu meetod

Kotka hüdrosõlme rekonstrueerimise ja kalapääsu rajamise variant

1

2

3

4

Intervjuu erialaekspertidega. Tulemus näidatud suhtarvuna „loob/ei loo“ eelduse hea ökoloogilse seisundi saavutamiseks.

4/3

4/3

1/6

7/0

Kotka paisu piirkonna elanike hinnangute uuring.  Vastuste kaalutud keskmine hinnang neljases skaalas vahemikus „ei ole mõistlik – väga mõistlik“.

2,50 (üsna mõistlik)

2,44 (üsna mõistlik)

1,94 (ei ole mõistlik)

2,21 (üsna mõistlik)

Majanduslik väärtus ühiskonna heaolu seisukohalt (€/a).

160 443

141 717

158 827

133 762

 
Aruandega saab tutvuda siin.