Heritage Hunters

Projekti nimi: 
Pärandikütid - Peipsimaa pärandraja ühisturundus  /  Heritage Hunters - Peipsiland Heritage Trail joint marketingRahastaja: 
Eesti EL välispiiri programm.

Projekt kogueelarve on 49 645,34  eurot. Projekti  Heritage Hunters - Peipsiland Heritage Trail joint marketing kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.
Projekti eelarve on 49 645,34 eurot ja programmo kaasfinantseering 44 680,80 eurot.


Kestvus
17. aprill - 16. oktoober 2023 

Projektijuht:
Ederi Ojasoo, ederi.ojasoo@gmail.com

Partnerid:
Peipsi Koostöö Keskus

Eesmärk:  

Projekt Heritage Hunters keskendub ER 164 PeipsiRing projekti saavutuste edendamisele ja kasutamisele. Eesmärk on võimendada ja rohkem avalikustada PeipsiRing projekti tulemusi, edendades Peipsimaa kultuuri ja pärandturismi Peipsimaa pärandraja kaudu.

Kasusaajad on Peipsi järve piirkonna kohalikud ja piirkondlikud organisatsioonid: näiteks muuseumid, muinsuskaitsekeskused, piirkondlikud turismiettevõtted ja organisatsioonid. Projekti kommunikatsioonitegevused on suunatud laiemale avalikkusele. Projekt parandab kohalike kogukondade koostööd muinsuskaitse ja edendamise vallas. See tagab Eesti omavalitsuste kohalike organisatsioonide ja kogukondade turunduse ja edendamise ning valmisoleku aktiivseks koostööks piirkonna kultuuri- ja ajaloopärandi hoidmise ja edendamise vallas.

Projekt aitab meil arendada ja edendada Peipsimaa pärandrada ja selle koostöövõrgustikku ühisturunduse ja tegevuste kaudu, kus kasutatakse ER 164 PeipsiRingi varasemaid tulemusi. Loome juurde Peipsimaa pärandraja tooteid nagu Pärandiküttide mäng ning pärandiõpetust (mängukaardid Peipsimaa pärandispetsiifiliste objektide/detailide kohta, mis sobivad mälumänguks või paaride kogumiseks), mis ühendab juba varem välja töötatud materjale. Need on teabe levitamine, aktiivne õppimine ja pärandi säilitamisse panustamine.

 Heritage Huntersi projekti tulemused:
  • Parem koostöö Peipsi järve piirkonna muuseumide ja muinsuskaitsekeskuste ühisturundusvaldkonnas.
  • Võtmeisikute võrgustik, kes tunnevad huvi Peipsi pärandiraja vastu ja suhtuvad sellesse entusiastlikult.
  • Projekti käigus on genereeritud rohkem konkreetseid ühisturunduse ideid, millest kaks kujundatakse täpsemalt ja piloteeritakse projekti raames.
  • Töötatakse välja uued vahendid kohaliku keele- ja kultuuripärandi säilitamiseks ja edendamiseks (Pärandiküttide mäng ja Peipsimaa kaardimäng).
  • Rohkem reklaami ja fookust Peipsi järve pärandrajale turundustegevuse kaudu meedias.

Sündmused:
  • 24.04.2023 kick-off meeting toimus Liivi Museum. Ajakava.
  • Heritage Hunters eskpertide kokkusaamised 25.05.2023 (ajakava) ja 31.05.2023 (ajakava).


 Heritage Hunters projekti audiolood:


Valmisid keelelist mitmekesisust kajastavad postkaardid:
Antud koduleht on valminud Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle  sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti

DG REGIO website https://ec.europa.eu/regional_policy/en/