Pakutavad programmid

Õppeprogrammide sihtgrupiks on eelkõige õpilased, kuid oleme mõnd programmi viinud läbi ka täiskasvanutele.
Grupi suurus on kuni 24 õpilast, lasteaialaste grupi suurus kuni 16 last; suuremate gruppide puhul vajalik mitu juhendajat.

Programme viivad läbi Peipsi Koostöö Keskuse liikmed Katrin Saart, Eeva Kirsipuu, Aija Kosk jt. Vajadusel oleme kasutanud teiste heade juhendajate abi ja teeme koostööd Peipsimaa muuseumiga.
Alltoodud hinnad sisaldavad programmi ettevalmistust ja vajadusel kohandamist, juhendajatasu (1 juhendaja) ning vajalikke õppevahendite kasutust.

Kuus õppeprogrammi omavad keskkonnahariduse kvaliteedi muraka märgist. Märgis „Läbimõeldud programm“ omistatakse keskkonnaharidusliku õppeprogrammi dokumendile, mis vastab Eesti keskkonnahariduse ekspertide poolt välja töötatud kvaliteedikriteeriumitele,

Kaldapääsukesed ja tema sugulased  (lasteaed, 1.-2. klass)
Märgise number 369
Koht ja aeg: Kallaste linnas Peipsi kaldal, liivakivipaljandi ümbruses (kaldapääsukeste pesitsuspaigad) ja Peipsiga piirneval tänaval (räästapääsukeste pesitsuspaigad) mai keskpaik - juuni
Kestus: 1,5 tundi Hind:  175 eurot + sõidukulu (kaugus Tartust 0,3 EUR /km)

Programmi eesmärgiks on tutvuda pääsukeste (eelkõige kalda-, aga ka räästa- ja suitsupääsuke) eluringi, käitumise ja pesitsemisega ning suunata osalejaid mõistma inimese keskkonnasõbraliku käitumise tähtsust. Programmi sisaldab mängulisi tegevusi ja ülesandeid looduses, millega arendatakse märkamisoskust ja pakutakse huvi tekitavaid elamusi. Osalejad saavad binokli kasutamise kogemuse.

Inimene ja soo (2.-9. klass)
Märgise number 371
Aeg ja koht:
sep.-oktoober ja aprill-juuni, Männikjärve raba

Kestus: 3 tundi
Hind: 340 eur + sõidukulu (kaugus Tartust 0,3 EUR /km)
Inimene ja soo programmileht

Programmi on võimalik läbi viia igas rabas. Jalutuskäiku mööda laudteed saadavad kõnelused soode tekkimise, turba ja turbasambla, taimede elukeskkonna, rabataimede, inimtegevuse ja soode tähtsuse üle.

Pinnavormid ja taimed soodes (4.-9. klass)
Märgise number 372

Pinnavormid ja taimed soodes (4.-9. klass)
Aeg ja koht: sept.-oktoober ja aprill-juuni, Männikjärve raba
Kestus: 3 tundi
Hind: 250 eur + sõidukulu (kaugus Tartust 0,3 EUR /km)
Pinnavormid ja taimed soos programmileht
Programmi käigus tutvustatakse soo taimi ja pinnavorme Männikjärve  rabas. Tehakse praktilisi töid turbasamblaga ja uuritakse laugast.

Põlevkivi rollimäng
Märgise number 373

Allegoorilises rollimängus "Mis seal toimub?"uuritakse Eesti mütoloogia tegelaste kaudu põlevkivi kaevandamise ümber käivat arutelu (10-12. klass)
Aeg ja koht: ei sõltu kohast.
Kestus: 3 tundi
Hind: 360 eurot + sõidukulu (kaugus Tartust 0,3 EUR /km)


Kaubad ja teenused ökosüsteemidelt inimesele
Märgise numbrid:
-Kaubad ja teenused ökosüsteemidelt inimesele 4.-6. kl, 374

- Kaubad ja teenused ökosüsteemidelt inimesele 7.-9. kl, 375
- Kaubad ja teenused ökosüsteemidelt inimesele 10 – 12. kl, 376

Koht ja aeg: Taevaskoja matkarada (3 km) või mõni muu looduslik matkarada või park, vastavalt kokkuleppele, august-oktoober ja aprill-juuni
Kestus:
kohapeal ligikaudu 3h
Hind:
 210 eur + sõidukulu (kaugus Tartust 0,3 EUR /km)

Kaubad ja teenused ökosüsteemidelt inimesele programmileht

Programmi eesmärgiks on tutvustada 4.-12. klassi õpilastele, milliseid teenuseid ja kaupu pakuvad ökosüsteemid inimesele. Tegemist on laiapõhjalise väärtuskasvatusega, mille abil näidatakse, et looduskaitse ei ole asi iseeneses, vaid looduse hoidmisel on oluline roll inimeste elukvaliteedi säilitamises. Loodusressursside mõistlik kasutus ja säästlik eluviis aitavad säilitada ressursse nii praegustele kui järeltulevatele inimpõlvedele.
Programmi töölehed:


Ökosüsteemiteenuste määramine
Legend ja tööleht puidutööstuse esindaja
Legend ja tööleht kinnisvara arendaja
Legend ja tööleht turismiarendaja
Legend ja tööleht ärimehed
Taevaskoja kaartPeipsi järv seljakotis (5.-6.kl, 7.-8.kl)
Märgise number  437 

Koht ja aeg: koolis klassiruumis, aastaringselt
Kestus: 2 koolitundi
Hind: 140 eur* + sõidukulu (kaugus Tartust 0,3 EUR /km)

Programmileht

Töötoas tutvutakse Peipsi järve ja tema elustikuga. Tegevused toimuvad seitsmes erinevas tegevuspesas, lisaks vaadatakse lühifilmi Peipsi kalapüügist ja eluolust. Osalejad saavad tegevuspesades teada, miks soomus on kala pass, uurida, mis on kala sees, määrata veetaimi, kuulata ja kirjeldada linnulaulu ja panna kokku selgrootute puslesid.

Peipsi järv elukeskkonnana (5.-9.klass)
Koht ja aeg: näitusel "Peipsi järve elu tuba" Kasepääl Mustvee külje all, aastaringselt
Kestus: 2 tundi
Hind: 250 eur + sõidukulu (kaugus Tartust 0,3 EUR /km)
Peipsi järv elukeskkonnana programmileht
Uuritakse erinevaid kalaliike ja kalade kohastumisi eluks vees, tutvume Peipsi järvega (geograafilised andmed, järve tähtsus ja elustik), teadmisi saab kalapüügist, sh kalapüügivahenditest.

Peipsi järve reisipäevik  (4.-9. klass)
Märgise number 438

Koht ja aeg: Peipsimaa Mustveest Alatskivini, parim aeg sept.-okt. ning aprill-juuni.
Kestus: koos bussiekskursiooniga orienteeruvalt 6 tundi (sõltub asukohast, kust toimub grupi väljasõit)
Hind: ca 380 eur + sõidukulu (kaugus Tartust 0,3 EUR /km)  (lõpphind sõltub külastatavatest objektidest ning juhendaja sõidukuludest, küsige täpset hinnapakkumist)
Programmi teemaks on Peipsi järve äärne loodus ja seal elavad inimesed. Programm algab Mustveest, edasi sõidetakse läbi Raja tänavküla ja tehakse peatus Kasepääl, et tutvuda näitusega "Peipsi järve elu tuba". Seejärel külastatakse Kallastet ja Alatskivi. Võimalik on tellida Alatskivi lossi ekskursiooni ning Kääpal Kalevipoja muuseumi külastust. Täpne marsruut koostatakse vastavalt sihtgrupi soovile, võimalusel liitub õppepäeva juht grupiga Tartus.

Programmi läbiviimisel moodustavad õpilased rühmad, kus igal liikmel on oma roll (kroonik, ajakirjanik, loodusteadlane, bussijuht või fotograaf) ning jäädvustavad päeva vastavalt oma rollile. Hiljem tehakse koolis õppepäevast kokkuvõtted (vt näiteid siit).

Vooluveekogud  (6.-9. klass)

Märgise number 439

Koht ja aeg: Emajõgi (Tartu linnas või mujal, või mõne teise vooluveekogu-äärne koht, kus jookseb mõnest väiksemast ja ületatavast kraavist vesi peajõkke), sept-okt ja aprill-juuni
Kestus: 2 tundi
Hind: 250 eur Tartu linnas (lõpphind sõltub programmi toimumise asukoha kaugusest Tartus, küsige täpsustatud hinnapakkumist) + sõidukulu (kaugus Tartust 0,3 EUR /km)
Programmi käigus tutvutakse vooluveekogude ning neid iseloomustavate karakteristikute, nende lihtsamate kasutusviiside ning tulemuste analüüsiga. Tutvutakse Emajõe olulisemate lisajõgede ning Emajõge ümbritseva keskkonnaga.

Programmileht

Suur järv Peipsi (lasteaia vanemad rühmad, eelkool, 1.-2.klass). AJUTISELT EI PAKU
Märgise number 370
Koht ja aeg
: näitusel "Peipsi järve elu tuba" Kasepääl Mustvee külje all, aastaringselt

Kestus: 1,5-2 tundi
Hind: 300 eur + sõidukulu (kaugus Tartust 0,3 EUR /km)
Suur järv Peipsi programmileht
Programmi eesmärk on suunata märkama ja mõistma järve elustiku mitmekesisust, inimeste keskkonnahoidliku käitumise tähtsust ning pakkuda järve ääres ja näitusel viibimisest huvi tekitavaid elamusi. Programmiga arendatakse märkamis- ja eneseväljendusoskusi, õpitakse tundma Peipsi järve, seal elavaid kalu (programmis kuni 7 liiki), saadakse binokli kasutamise kogemus. Õppeprogrammi I osa toimub õues, II osa näituseruumis.

Keskkonnahariduslikud rollimängud . Mängulised õppemeetodid on üha enam muutumas õppetöös populaarseks. Hariduslikud rollimängud on huvitavad ja motiveerivad õpilasi. Need muudavad õppimise lõbusamaks ning osalejad tunnevad end kaasatutena.
Aeg ja koht: aastaringselt
Kestus: 2-4 tundi

Programmileht/ Pakutavad hariduslikud rollimängud

Hind kokkuleppel

Küsige täpset hinnapakkumist:  Margit.Sare@gmail.com