GreenMind

Projekti nimi: 
ER101 GreenMind: Keskkonnateadlikkuse suurendamine  Eesti Vene piirialal. (Raising Environmental Awareness in Estonian-Russian Border Area )

Rahastaja: 

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ja omaosa kaasfinantseerib Keskkonna Investeeringute Keskus. Projekt kogueelarve on 495 440  eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 rahastab projekti suuruses 445 896 eurot.  Eesti partnereid kaasrahastab KIKEesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Kestvus
August 2019 - mai 2022

Projekti koduleht: https://eco.peipsi.org

Partnerid

MTÜ Peipsi Järve Projekt - lead partner (RUS)
Pihkva andekate laste ja noorte arengukeskus   (RUS)
Peipsi Koostöö Keskus (EST)
Tartu Keskkonnahariduse Keskus (EST)

Projektijuht: Margit Säre; margitsare @gmail.com

Eesmärk:   rohelise maailmavaate levik avalikkuse seas, mis aitab kaasa piiriüleses Peipsi järve regioonis keskkonnasõbraliku, energiatõhusa ja atraktiivse elukeskkonna loomisele. Projekti raames töötatakse välja  praktilisi metoodilisi keskkonnateadlikkuse suurendamise materjale, koolitatakse olemasolevaid ja tulevasi keskkonnahariduse praktikuid, ning aidatakse kaasa laiema sotsiaalse konteksti kujunemisele, mis tagab projekti jätkusuutlikkuse.

Tegevused
GreenMind tegeleb keskkonnakaitse ja säästva arengu teemadega ja loodusressursside kasutamisega Peipsi Pihkva järve piirkonnas läbi keskkonnalase teadlikkuse ja -hariduse hõlmates teemasid nagu eutrofeerumine, jäätmekäitlus ja energeetika
tõhusus. Projekti tegevused on:

Avalikud üritused piirkonna elanikele, keskkonnakampaaniad:
 • keskkonnateadlikkuse kampaania: kaks suvekampaaniat #puhaspeipsimaa, Eestis eestvedajaks Tartu loodusmaja. Vaata veel Peipsimaa koristuskampaania, Peipsimaa suvekampaania.
 • Peipsi järve teemaline infokampaania kogu projekti vältel, Eestis eestvedajaks Peipsi Koostöö Keskus. Kampaania käigus teavitatakse Peipsi järvega seotus teemadest Facebooki lehtedel Peipsi ja Peipsi Koostöö Keskuse lehel. 
 • ökoreklaamide ühiskonkurss (sept 2020 – juuni 2021), Eestis eestvedajaks Peipsi Koostöö Keskus.
 • Ökopere konkurss Pihkva oblastis: Pihkva andekate laste ja noorte arengukeskus viib konkursi läbi 2020 ja 2021
Koolitused õpetajatele ja õpilastele.  Sealjuures kaasatakse rohelisse mõtteviisi ka õpilaste peresid:
 • Pihkva oblasti haridustöötajate ja õpetajate õppereis Eestisse (nov 2020)
 • Pihkva oblasti keskkonnavaldkonna ametnike ja ekspertide õppereis Eestisse (sügis 2020)
 • Looduslaagrid lastele Eestis kui Venemaal (25 osalejat laagris, suvi 2021)
 • Seminar õpetajatele projektis loodud materjalide tutvustamiseks (Eestis ja Venemaal, 30 osalejale; sügis 2021)
 • Projekti lõpuseminar Pihkva oblastis (sügis/talv 2021)
Korraldatakse kaks ökoreklaami konkursi:

Teavitustegevused:
 • Avalike ürituste korraldajaid koolitatakse välja keskkonnasõbralike ürituste korraldamiseks.
 • Elanike teavitamine projekti fookuseks olevatest keskkonnateemadest. 
 • Organisatsioone (kohvikud, supermarketid, bensiinijaamad)  kaasatakse ökokampaaniatega, et suurendada keskkonnasõbralike algatuste elluviimis
 • Valmis Peipsi järve elurikkust tutvustav veebiviktoriin.
 • Valmis GreenMind projekti seinakalender.


 • GreenMind ökoreklaamide konkursi tulemused

 • GreenMind ökoreklaamide konkursi tänuüritus Varnjas 22. mail 2021.

 • Mai 2021 - valmisid Peipsi järve keskkonnareklaamide palkatid • Orienteerumismängud


Räpina orienteerumismängu küsimused EST / ENGAlatskivi orienteerumisraja küsimused EST


Värska orienteerumisraja küsimused EST.


 • Green Mind seminar 14.12.2021
 • Valmis videoklipp Peipis järve keskonnaseisundist koos töölehega.

  Vide EST, ENG, RUS
  Tööleht: EST, ENG, RUS
  Töölehe vastused: EST, ENG, RUS 

 • 2. märtsil toimus Tartu loodusmajas seminar “Keskkonnahariduslikud õppematerjalid ja vahendid”

 • Projekti tegevuste ülevaade (EST). 
 • 27.-28. mail 2022 toimus  #greenmind kevadkool, kus tegevusi jagus nii tuppa kui õue. Peipsi Koostöö Keskuse poolt viidi läbi orienteerumismäng Tartu loodusmaja ümbruses ka toas sai tehtud väikeseid metsaelu keskseid impromänge.


 • Valmis Külli Annamaa videoloeng Peipsi sibulast. Külli Annamaa Eesti Taimekasvatuse Instituudist, geenipanga juhataja annab ülevaate Peipsi sibulast.

 • 23. mail toimus GreenMind õppereis Alutaguse rahvusparki ja Peipsi põhjarannikule.

Valmis videoklipp Peipsi sibulast. Tegemist on piirkonnale omase pesasibulaga, mis on saanud pärandsordiks. Käisime ringi Peipsimaal uurimas, mida kohalikud sellest räägivad.
Video lingid:
EST:

ENG: 


 • Valmis Videoklipp kliimamuutuste mõjust Peipsi järvele.
EST


ENG


 • Peipsi järve ristsõna


Uudiskiri:

Parterite kokkusaamised: 
 • Partnerite kokkusaamine Tartus 30.08.2019.
 • Pihkva regiooni haridustöötajad GreenMind projektiga 25.-27. novembril õppereisil Eesis
 • Projektimeeskonna koosolek Tartus 25.11.2019.
 • Projekti juhtkomitee koosolek Tartus 26.11.2019
 • Projektimeeskonna koosolek ja keskkonnahariduse ümarlaud Pihkvas 19.12.2019
 • Projektimeeskonna e-koosolek Zoomis 10.06.2020
 • Projekti juhtkomitee Eesti liikmete koosolek Lõuna-Eestis 3.07.2020
 • Pihkva regiooni haridustöötajad õppereisil Eestis 25.-27.11.2019
 • Green Mind seminar 14.12.2021
 • 2. märtsil toimus Tartu loodus­majas seminar “Keskkonna­hariduslikud õppematerjalid ja vahendid”.
 • 21.04.2022 projekti lõpuüritus Tartu loodusmajas.


Pressiteated:
Antud kodulehel olev info on valminud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt Räpina Ühisgümnaasium ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

PROGRAMIGA SEOTUD LINGID:
Programmi koduleht: https://www.estoniarussia.eu 
Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraathttps://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/neighbourhood/cross-border-cooperation_en Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraathttps://ec.europa.eu/regional_policy/en/
Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/mps/programs/
Eesti Vabariigi Rahandusministeerium https://www.rahandusministeerium.ee/et/interreg